Đại Từ: Sắp xếp lại nhà, đất ở nhiều đơn vị còn chậm

Ngày 23-8, UBND huyện Đại Từ đã tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai việc sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất trên địa bàn huyện theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Thời gian qua, UBND huyện Đại Từ đã ban hành 13 văn bản, các cơ quan chuyên môn ban hành 7 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức hoàn thiện hồ sơ pháp lý (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất…) để thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Đồng thời, tổ chức các cuộc kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị chưa được sắp xếp trên địa bàn huyện.

Theo thống kê, toàn huyện Đại Từ hiện có 148 đơn vị trực thuộc huyện, trong đó có 139 đơn vị phải thực hiện sắp xếp lại nhà, đất theo Nghị định số 167 với tổng số 157 cơ sở nhà, đất. Tính đến tháng 6-2019, trên địa bàn huyện đã có 94 đơn vị với 101 cơ sở đã được sắp xếp lại nhà, đất theo quy định. 

Theo đánh giá, việc tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp nhà, đất ở các đơn vị, UBND các xã, trường học còn rất chậm; nhiều đơn vị chưa chủ động, quan tâm hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, dẫn tới không có hồ sơ pháp lý để thực hiện sắp xếp nhà, đất… dẫn tới việc thực hiện sắp xếp nhà, đất trên địa bàn huyện gặp còn gặp khó khăn.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn huyện, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn huyện.

Thu Huyền