Củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều 2-7, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các văn bản mới về công tác dân vận.

6 tháng đầu năm, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường chỉ đạo nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, nhất là những vấn đề đang được dư luận quan tâm về hoạt động của các hội, nhóm, các “tà đạo”, tổ chức tự xưng tôn giáo nhằm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. 
 
Tại Hội nghị các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế đó là việc thực hiện duy trì quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở một số nơi còn chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao…
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Hùng khẳng định 6 tháng đầu năm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa chống dịch và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội Đảng. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu hệ thống dân vận trong toàn tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, trọng tâm là cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ nhằm thực hiện tốt phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”. Tăng cường nắm tình hình dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Năm dân vận khéo”; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, không ngừng củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Tại Hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy về công tác dân vận. 
 
 
Hằng Nga