Chỉ thị về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai

Thời gian qua, tình hình thiên tai đã và đang diễn ra ngày càng bất thường, cực đoan, gây thiệt hại về người và tài sản trên phạm vi cả nước. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã xảy ra 18 đợt thiên tai gây thiệt hại về người và tài sản. thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 1/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10 về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai. Dưới đây là nội dung Chỉ thị:

 

 

TNĐT