Bứt phá sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

.