10 sáng kiến về cải cách hành chính được công nhận

Một trong bốn giải pháp để góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Chỉ thị số 18-CT/UBND ngày 16/10/2017 củaUBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2017-2020 là: khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề xuất các đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác để tham mưu, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Với sự vào cuộc tích cực của các tập thể, cá nhân hưởng ứng phong trào thi đua này, Hội đồng Sáng kiến tỉnh vừa công nhận 10 sáng kiến về CCHC. Đó là các sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong CCHC lần đầu tiên áp dụng hoặc áp dụng thử trong phạm vi cấp tỉnh, đem lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả thực hiện CCHC của tỉnh. Trong đó có các sáng kiến, giải pháp nổi bật như: “Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương, chấp thuận địa điểm và chấm dứt hoạt động dự án đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách thực hiện ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” của Văn phòng UBND tỉnh; “Thành lập Trung tâm Văn hoá, Thể thao -Truyền thông huyện Võ Nhai trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Võ Nhai để tinh gọn đầu mối tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Võ Nhai” của UBND huyện Võ Nhai; “Tăng cường xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” của Sở Khoa học và Công nghệ..

Thúy Hằng