Xuân về trên cánh đồng làng

Xuân về trên cánh đồng làng
Én đôi chao liệng - nhẹ nhàng mưa xuân

Tiếng kèn dìu dặt đã ngân
Lúa xuân phơi phới - đồng gần đồng xa
Tầm xuân nở biếc cánh hoa
Áo nâu bạc phếch - mẹ cha ra đồng
Vẫn chăm ngô, lúa - cấy trồng
Nụ cười vẫn nở - dáng hồng vẫn tươi
Vẫn lanh lảnh - những tiếng cười
Nết na chăm chỉ - là người nhà quê

Xuân về trên cánh đồng làng
Mưa xuân lất phất- mùa vàng bội thu ... .!.

Nguyễn Anh Đào