Nói cùng chùa tháp Ăng Co

Này thì thành quách rêu phong
Ngàn năm còn đó mà trông sự đời
Đã qua mấy chục kiếp người
Hôm nay vẫn cứ ngạo cười - Ăng Co.

Công hầu khanh tướng ngày xưa
Còn trong thớ đá nắng mưa dãi dầu
Uy nghiêm trải mấy canh thâu
Vàng thau âu cũng bạc màu thời gian
Đâu rồi ngàn dặm quan san.

Hữu Minh