Đời đời ghi nhớ

Năm ấy mùa Đông căm căm giá rét
Lớp trai làng rầm rập lên đường
Bịn rịn tiễn con lòng mẹ xốn xang
Thì thầm nhắn: - Sẽ có ngày toàn thắng!

Lời của mẹ cũng là lời non nước

Tiếp sức con vững bước diệt thù
Mẹ Anh hùng con liệt sĩ ngàn thu
Tổ quốc, nhân dân đời đời ghi nhớ.

Văn Nhân