Triển khai công tác Quốc phòng - quân sự địa phương

Ngày 29-12, các huyện Võ Nhai, Phú Bình, Đại Từ, Đồng Hỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương và công tác phòng không nhân dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, huyện Võ Nhai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tiêu biểu như: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động, tích cực phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thành chỉ tiêu về công tác huấn luyện, diễn tập, công tác tuyển quân; năng lực chỉ huy, điều hành của cán bộ các cấp được nâng lên; phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện được đẩy mạnh; chính sách cán bộ, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện hiệu quả… Trong năm, huyện đã thực hiện có hiệu quả Luật Dân quân tự vệ và bảo đảm quân số với 28 cơ sở, trên 1,4 nghìn quân số; huyện đã giao đủ 158/158 công dân nhập ngũ và đến nay đã khám tuyển được 197 công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ năm 2021…

Để thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương và công tác phòng không nhân dân năm 2021, huyện Võ Nhai đã triển khai một số định hướng: Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, phương tiện; duy trì nghiêm nội quy an toàn, bổ sung, kiện toàn đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng; tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh toàn diện...

*Trong năm, huyện Phú Bình đã triển khai toàn diện các mặt công tác QPĐP, tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về QP; thực hiện công tác tuyển chọn và kêu gọi công dân nhập ngũ; thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình người có công… Huyện Phú Bình đã xây dựng 30 cơ sở dân quân tự vệ, kiện toàn tổ chức lực lượng dân quân tự vệ với 2.315 đồng chí; huy động lực lượng dự bị động viên với 7.250 quân nhân dự bị…

Thực hiện công tác QP &AN, Hội đồng Giáo dục QP-AN 20 xã thị trấn trong huyện đã triển khai tốt các hoạt động phổ biến kiến thức QP-AN tới nhân dân; bồi dưỡng kiến thức QP-AN  cho trên 4.700 học sinh THPT (đạt 100% chỉ tiêu)… Đối với công tác PKND, Ban chỉ đạo, Ban công tác PKND các cấp đã thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục quán triệt các thông tư, nghị định liên quan; tuyên truyền nội dung PKND cho 4.746 lượt người; chỉ đạo các cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác rà soát, củng cố lực lượng phòng không dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên phòng không, qua đó 100% lực lượng đảm bảo đúng chuyên nghiệp quân sự…

Năm 2021, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Phú Bình tiếp tục triển khai, tổ chức tốt các nhiệm vụ QPĐP nhằm xây dựng nền QP toàn dân và AN nhân dân, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường QP-AN, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang…Cũng tại Hội nghị, UBND huyện Phú Bình đã khen thưởng 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2020.

*Năm 2020, huyện Đại Từ đã triển khai toàn diện các mặt công tác QP địa phương, hoàn thành tốt chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực QP; chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cơ quan quân sự các cấp đã bám sát mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2020. Nhờ vậy, công tác QP đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong năm, công tác giáo dục QP-AN đã được triển khai tới gần 4.700 học sinh thuộc 3 trường THPT trên địa bàn; các xã, thị trấn tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 với quân số tham gia gần 240 đồng chí; xây dựng lực lượng dự bị động viên với tổng số gần 9.400 đồng chí; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định; tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên cho trên 1.500 đồng chí…

Nhằm tiếp tục giữ vững AN chính trị, trật tự an toàn xã hội, năm 2021, huyện Đại Từ tiếp tục chỉ đạo quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN; nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố tăng cường QP-AN; nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ…         

*Theo đánh giá, năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Đồng Hỷ đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương; chỉ đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, chất lượng chính trị ngày càng cao; khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm, toàn huyện đã xây dựng được 30 đầu mối cơ sở dân quân tự vệ, trong đó, dân quân 15 cơ sở, tự vệ 15 cơ sở. Tổng số dân quân tự vệ là hơn 1.400 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,5% so với tổng dân số. Công tác tuyển chọn cử cán bộ đi đào tạo chuyên ngành quân sự cơ sở đạt 100% chỉ tiêu giao; tổ chức sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên theo đúng quy định. Năm 2020, đã đề nghị bổ nhiệm hạ sĩ quan được 220/220 đồng chí, đạt 100%;…

Trong năm 2021, huyện đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực QP địa phương: Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác QP địa phương ở các cấp; tuyên truyền, giáo dục QP toàn dân rộng khắp, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP và an ninh cho các đối tượng đạt 100% quân số chưa được bồi dưỡng…

                                                                                                                                       

Nhóm P.V