Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Ngày 20-8, UBND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Trong 10 năm qua, huyện Đồng Hỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh, đã thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; công tác chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được chăm lo; chế độ, chính sách người có công được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm tra kết thúc các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; công tác tuyển quân, tuyển sinh hàng năm đều được sơ tuyển, khám tuyển theo đúng quy định, chỉ tiêu giao quân hàng năm đều bảo đảm 100% chỉ tiêu giao…

Trong thời gian tới, huyện Đồng Hỷ xác định tập trung thực hiện vào nhiệm vụ chính là xây dựng lực lượng, tiềm lực quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, UBND huyện Đồng Hỷ đã tặng Giấy khen cho 15 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019 (ảnh).

Trang Nhi