Đại Từ: Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

Ngày 15-8, huyện Đại Từ đã tổ chức Sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

10 năm qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thường xuyên quan tâm, lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác. Huyện chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh. Từ năm 2009 đến nay, huyện đã giao 2.630 công dân lên đường nhập ngũ, động viên 6.137 quân nhân dự bị bàn giao cho các đơn vị nhận nguồn, huy động 33 lượt phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị quân đội… Ngoài ra, huyện đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh; ngăn ngừa, đấu tranh, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân tại địa phương…

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh…

Hải Hằng