Viên chức không còn chế độ "biên chế suốt đời"

Viên chức không còn chế độ "biên chế suốt đời" Những viên chức được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh sau ngày 1/7/2020 chỉ được ký hợp đồng lao động tối đa là 60 tháng.

Từ ngày 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (viết tắt là Luật sửa đổi) có hiệu lực thi hành, tác động đến nhiều chính sách dành cho viên chức. Trong đó, Luật sửa đổi có nội dung: Những viên chức được tuyển dụng sau ngày 1/7/2020 đều phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn… Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Thái Nguyên đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ.

P.V: Trước hết, đồng chí có thể cho biết Luật sửa đổi sẽ có tác động như thế nào đến các viên chức trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Đức Lực: Từ ngày 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực sẽ có những tác động nhất định đối với viên chức, trong đó có vấn đề về thời hạn của hợp đồng lao động. Đặc biệt là đối với viên chức được tuyển dụng mới từ ngày 1/7/2020.

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên (Điều 3, Luật Viên chức năm 2010). Có hai loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trước đây (từ ngày 30/6/2020 trở về trước), hợp đồng lao động xác định thời hạn được áp dụng đối với người mới trúng tuyển vào viên chức, thời hạn hợp đồng từ đủ 12 tháng đến 36 tháng (do hai bên thỏa thuận). Hợp đồng lao động không xác định thời hạn được áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng lao động xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/7/2020 (thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực), người được tuyển dụng làm viên chức thực hiện ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, thời hạn hợp đồng từ đủ 12 tháng đến 60 tháng (do hai bên thỏa thuận). 

P.V: Sau ngày 1/7/2020, những trường hợp viên chức nào vẫn được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đức Lực: Chỉ các trường hợp là cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức và người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mới được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

P.V: Đối với những viên chức đã được cấp có thẩm quyền tuyển dụng trước ngày 1/7/2020 có phải ký lại hợp đồng hay không, thưa đồng chí?

Đồng chí  Nguyễn Đức Lực:  Tôi xin khẳng định, những viên chức đã ký hợp đồng lao động theo đúng quy định thì không phải ký lại hợp đồng lao động. 

Tuy nhiên, đối với viên chức đã được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020 nhưng đang thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn đã ký. Sau khi hết thời hạn của hợp đồng lao động xác định thời hạn, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ của viên chức và căn cứ vào nhu cầu sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập để quyết định ký tiếp hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức theo quy định của pháp luật (Khoản 10, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).

P.V: Những viên chức được tuyển dụng sau ngày 1/7/2020 có bị phân biệt về chế độ tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và bổ nhiệm hay không, thưa đồng chí?

Đồng chí  Nguyễn Đức Lực: : Những viên chức được tuyển dụng kể từ ngày 1/7/2020 không bị phân biệt về chế độ tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và bổ nhiệm so với viên chức đã được tuyển dụng trước đó.

Tuy nhiên, về loại hình của hợp đồng lao động có sự khác biệt căn bản, đó là: Viên chức được tuyển dụng kể từ ngày 1/7/2020 về sau chỉ được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Trước khi hết hạn hợp đồng lao động 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với viên chức. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký kết tiếp hợp đồng lao động với viên chức. Trường hợp không ký kết tiếp hợp đồng lao động với viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải nêu rõ lý do bằng văn bản (theo quy định tại Điều 2, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức).

Do đó có thể nói, kể từ ngày 1/7/2020, viên chức được tuyển dụng sẽ không còn chế độ “biên chế suốt đời”.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Văn Hiến
(Thực hiện)