Phát huy vai trò của nông dân trong hội nhập và phát triển

Phát huy vai trò của nông dân trong hội nhập và phát triển Các thành viên Tổ hợp tác sản xuất rau quả an toàn Nông Phúc, xã Vạn Thọ (Đại Từ) trao đổi trao đổi phương pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng.

Trong quá trình hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông dân và nông thôn có những chuyển biến mạnh mẽ. Đặc biệt, người nông dân đã và đang có những thay đổi về tư duy và phương thức sản xuất khi tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới được ứng dụng rộng rãi.

Để phát huy vai trò của nông dân trong hội nhập và phát triển, nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua và đạt kết quả cao. Các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thường xuyên chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Thực hiện công tác Hội và các phong trào thi đua, 5 năm qua, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, hội viên. Đồng thời, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nhằm kịp thời phản ánh những đề xuất, kiến nghị lên cấp trên; động viên cán bộ, hội viên nông dân vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội đi vào cuộc sống, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của nông dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, cán bộ, hội viên trong tỉnh tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội, tập hợp hội viên, nông dân để thực hiện các phong trào thi đua hiệu quả. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp Hội  đã tích cực chỉ đạo hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh có trên 435.000 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua, trong đó có gần 270.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua phong trào đã thúc đẩy việc thành lập các loại hình trang trại, gia trại có hiệu quả kinh tế cao, hình thành các hình thức hợp tác tự nguyện của nông dân, góp phần đổi mới hợp tác xã nông nghiệp, tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, thực hiện tốt liên kết “4 nhà”.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tham mưu, tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho nông dân, nhất là vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đây được xem là “đòn bẩy” giúp cho hội viên, nông dân trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Trong nhiệm kỳ qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh tăng trưởng bình quân 47,3%/năm. Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh hiện nay đạt 30,195 tỷ đồng với 84 dự án và 993 hộ vay. Hội phối hợp với các ngân hàng cung cấp gần 2.400 tỷ đồng tiền vốn cho hơn 45.000 hộ vay để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Cùng với đó, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho gần 16.000 lượt hội viên, nông dân; tổ chức trên 9.200 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 567.000 lượt người.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội cũng đã tích cực vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả các loại hình kinh tế tập thể phù hợp với địa phương; hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân về trình tự, thủ tục thành lập và tổ chức hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã theo quy định. Đến nay, các cấp Hội đã hướng dẫn thành lập mới được 180 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 75 hợp tác xã và 105 tổ hợp tác.

Nhằm phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương. Sau 5 năm thực hiện, các hộ nông dân đã đóng góp trên 178 tỷ đồng, 220.000 ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hiến gần 400.000m2 đất làm đường nông thôn. Toàn tỉnh có trên 15.000 lượt hộ nghèo được giúp đỡ về giống, vốn, khoa học kỹ thuật…

Các cấp Hội tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực vận động nông dân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, luôn dựa vào nông dân và vì nông dân. Cùng với đó chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hội viên và xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh; tăng cường tập huấn, đào tạo, cung cấp thông tin nhằm nâng cao kỹ năng canh tác của nông dân theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho nông dân; phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, thực hiện ngày càng tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Ngọc Tuân (Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh)