Góp ý hoàn thiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”

Góp ý hoàn thiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”

Ngày 3-4, Sở Nông nghiệp - PTNT tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến về dự thảo Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025 (gọi tắt là Đề án OCOP). Dự Hội nghị có đại diện các huyện, thành, thị, các sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn xây dựng Đề án (ảnh).

Đề án OCOP được triển khai ở toàn bộ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; gồm sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc địa phương hoặc thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương.

Đề án có mục tiêu phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và nâng cao chất lượng Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tỉnh sẽ xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành thực hiện Đề án OCOP; có tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP hằng năm; tổ chức tuyên truyền, đào tạo tập huấn về Đề án; triển khai chu trình OCOP và các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Cho ý kiến vào dự thảo Đề án, các đại biểu đều đánh giá cao chủ trương, quan điểm và sự cần thiết của Đề án. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung phần nội dung thực hiện Đề án; đặc biệt cần chỉ rõ hơn hiệu quả đạt được của Đề án, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện…

Kết luận Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT yêu cầu đơn vị tư vấn và Văn phòng điều phối Chương trình Xục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để sớm hoàn thiện Đề án. 

Lương Hạnh