Đảm bảo năng suất và sản lượng cây trồng

Đảm bảo năng suất và sản lượng cây trồng Năm 2018, sản lượng chè búp tươi toàn tỉnh đạt trên 228 nghìn tấn, tăng 3,9% so với kế hoạch năm. Trong ảnh: Thu hái chè tại xã La Bằng (Đại Từ).

Sáng 27-12, Khối các cơ quan gồm: Trung tâm Giống cây trồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV), Ban Quản lý và Phát triển chè (Sở Nông nghiệp - PTNT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Trong năm 2018, các đơn vị trong Khối đã nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Xây dựng phương án và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp theo chủ trương, kế hoạch của tỉnh, đảm bảo năng suất và sản lượng cây trồng; thực hiện thành công mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cho năng suất cao; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất; triển khai các mô hình trình diễn giống mới, sản xuất thử…

Theo đó, tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt trên 457 nghìn tấn, tăng 5,2% so với kế hoạch năm; sản lượng rau các loại đạt gần 235 nghìn tấn; sản lượng chè búp tươi đạt trên 228 nghìn tấn, tăng 3,9% so với kế hoạch năm…

Năm qua, tình hình dịch hại trên các loại cây trồng nhìn chung ít phức tạp, mật độ và diện tích nhiễm thấp hơn hoặc tương đương so với cùng kỳ năm 2017. Có được kết quả đó là nhờ các đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo, phòng trừ kịp thời, bảo vệ cây trồng; thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn tồn tại tình trạng buôn bán giống, phân bón kém chất lượng, thuốc BVTV quá hạn chậm được phát hiện và xử lý triệt để…

Nhằm phát huy những kết quả tích cực, khắc phục hạn chế, khó khăn, năm 2019, các đơn vị trong Khối sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương tập trung chăm sóc cây trồng tại các vụ sản xuất trong năm; thực hiện tốt công tác giám sát, phòng, chống sinh vật gây hại; ngăn chặn tình trạng bán giống, phân bón, thuốc BVTV không đảm bảo chất lượng trên thị trường; chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng…; phấn đấu xây dựng vùng sản xuất lúa tập trung, ứng dụng đồng bộ khoa học công nghệ có diện tích 6.500ha; vùng sản xuất rau hàng hóa tập trung, an toàn thực phẩm là 112ha; vùng chè tập trung, sản xuất an toàn, hữu cơ là 860ha…

Thu Huyền