Đại Từ: Quy hoạch 57 điểm chăn nuôi tập trung

Đại Từ: Quy hoạch 57 điểm chăn nuôi tập trung Trang trại chăn nuôi lợn tại vùng chăn nuôi tập trung thuộc xóm Khe Cua 2, thị trấn Quân Chu được đầu tư xây dựng, với quy mô hơn 1.000 con.

Theo Quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, huyện Đại Từ có 57 điểm chăn nuôi tập trung, với hơn 520ha tại 28/30 xã, thị trấn.

Trong đó, một số địa phương có điều kiện thuận lợi về đất, phù hợp với việc chăn nuôi tập trung quy mô lớn được quy hoạch diện tích lớn, như: thị trấn Quân Chu: 52ha; Tiên Hội: 54ha; La Bằng: 50ha…  Mỗi địa phương có thể được quy hoạch nhiều điểm chăn nuôi tập trung khác nhau. Các điểm được quy hoạch đều đáp ứng các tiêu chuẩn là xa khu dân cư, thuận lợi về giao thông… Đến thời điểm này, vùng chăn nuôi tập trung tại xóm Khe Cua 2, thị trấn Quân Chu đã có 2 tổ chức, cá nhân đầu tư trang trại chăn nuôi lợn với quy mô hơn 1.000 con.

Việc quy hoạch, hình thành vùng chăn nuôi tập trung sẽ giúp thu hút các doanh nghiệp đầu tư, nâng cao giá trị sản xuất trong chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung sẽ giúp giảm dần việc mở rộng chăn nuôi ở những khu vực đông dân cư, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.   

Dương Hưng