Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng so với cùng kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng so với cùng kỳ Trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I, nhóm ô tô các loại ước đạt 756 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019 ước đạt 2.943 tỷ đồng, tương đương so với tháng trước, nhưng tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Tính chung quý I, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt khoảng 9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ 2018 (nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì mức tăng là 9,5%). Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước bán lẻ chiếm 5,3%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 94,2%; còn lại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Nếu phân theo ngành kinh tế, nhóm ngành thương nghiệp bán lẻ chiếm tỷ trọng 80,5% trong tổng mức; nhóm dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 9,1%; nhóm dịch vụ tiêu dùng còn lại chiếm 10,4%; nhóm du lịch lữ hành chỉ chiếm một phần rất nhỏ, ước đạt 6,7 tỷ đồng, chiếm 0,07% tổng mức.

T.H