Xây dựng trường chuẩn Quốc gia về đích sớm

Hiện nay, toàn tỉnh có 558/677 trường đạt chuẩn Quốc gia, vượt 6% so với kế hoạch.

Trần Nguyên - Thanh Hạnh