Đồng Hỷ:
Hỗ trợ gần 2,5 tỷ đồng cho sản xuất chè

Với mục tiêu giúp người dân nâng cao chất lượng sản phẩm chè, từ nguồn ngân sách huyện, năm 2018, Đồng Hỷ đã đầu tư gần 2,5 tỷ đồng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh chè cho người dân trồng chè trên địa bàn.

Theo đó, huyện đã giao cho các phòng, ban chuyên môn tổ chức hỗ trợ người dân về giá chè giống (hỗ trợ 80% giá giống); chi phí cấp giấy chứng nhận mới cho 20ha và cấp lại cho 50ha chè VietGAP.

Cũng từ nguồn vốn này, huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện triển khai hỗ trợ người dân 70% giá mua máy bơm và thiết bị tưới cho 60 điểm sản xuất (quy mô 1 điểm từ 0,5ha trở lên) trên địa bàn, mức hỗ trợ 15 triệu đồng/điểm.

 

Kim Oanh