Dũng khí của cán bộ làm công tác kiểm tra

Dũng khí của cán bộ làm công tác kiểm tra Những năm gần đây, UBKT các cấp của T.X Phổ Yên đặt trọng tâm kiểm tra, giám sát vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng. Trong ảnh: Kiểm tra chất lượng thi công đường giao thông nông thôn ở xã Tiên Phong. Ảnh: H.T

Từ thực tế lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta đã khẳng định: Công tác kiểm tra có vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Công tác kiểm tra nhằm bảo đảm chủ trương, đường lối của Đảng được xác định đúng, được quán triệt và thực hiện thắng lợi trong thực tiễn. Để công tác kiểm tra của Đảng đáp ứng được yêu cầu trong thời điểm hiện nay, đòi hỏi cán bộ được giao nhiệm vụ này phải thực sự có dũng khí…

Vị trí, vai trò của cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được Đại hội Đảng toàn quốc các nhiệm kỳ đề cập và nhấn mạnh. Cụ thể, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã nêu: “… Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm tra về đường lối, quan điểm, pháp luật, kinh tế, về nghiệp vụ và phong cách làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất chính trị tốt, công tâm, trong sạch, đủ năng lực, kể cả năng lực kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng”. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng yêu cầu: “Kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ có chất lượng, cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc của uỷ ban kiểm tra các cấp”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vẫn tiếp tục nhấn mạnh nội dung trên. Đặc biệt, từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã thực sự sang trang mới, từng bước đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã liên tục đưa ra yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp để người cán bộ làm công tác này có đủ năng lực thực thi nhiệm vụ, dũng khí đối diện với những khó khăn, thử thách.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng đã xác định xây dựng tổ chức, bộ máy cơ quan kiểm tra các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, cán bộ kiểm tra là lực lượng nòng cốt, là nhân tố quyết định việc thực hiện nhiệm vụ của UBKT các cấp trong tỉnh. Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát của toàn Đảng bộ. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức đảng các cấp trong tỉnh phải liên tục rà soát, lựa chọn những cán bộ đáp ứng cả hai mặt đạo đức và trình độ, năng lực để biên chế vào cơ quan kiểm tra các cấp. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Chỉ khi đáp ứng được cả hai yêu cầu này, người cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng khí cách mạng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của Đảng giao. Yêu cầu rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng được thể hiện qua việc cán bộ kiểm tra phải tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng. Lòng trung thành và tính gương mẫu giúp cán bộ làm công tác kiểm tra không bị ngả nghiêng, dao động, bị mua chuộc bởi những cám dỗ đời thường. 

Còn khi tham luận về các giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Lương Quang Đồng cho rằng, khi xem xét, đánh giá người và việc, cán bộ kiểm tra phải xác định rõ vì lợi ích của Đảng, của sự nghiệp cách mạng để nói đúng sự thật, không thiên vị, không thiên tư, thành kiến và không chen động cơ cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Chính vì những điều này mà yêu cầu công việc, đạo đức, phẩm chất cách mạng của cán bộ kiểm tra có sức ảnh hưởng rất cao đến hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong tỉnh nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung của Đảng bộ tỉnh. Ngay trong năm 2019, UBKT Tỉnh ủy đưa ra tiêu chí thi đua: Cơ quan kiểm tra các cấp trong tỉnh không xây dựng kế hoạch và thực hiện được việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên sẽ không xem xét thành tích thi đua khi sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn. Trong quá trình giám sát, phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, cơ quan kiểm tra các cấp cần chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng. Yêu cầu này buộc cơ quan kiểm tra các cấp trong tỉnh phải quyết liệt, không thể né tránh, người làm công tác kiểm tra phải phát huy uy lực của tổ chức, khẳng định bản lĩnh cá nhân mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Trong kỳ họp mới đây của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh vấn đề đạo đức, phẩm chất cách mạng của cán bộ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực, và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được người khác, không kỷ luật được người khác. Người làm công tác kiểm tra của Đảng phải là những "Bao Công" của thời nay, phải là những người cộng sản chân chính vừa có dũng khí đấu tranh vừa có lòng nhân ái, và nhiều khi phải chịu đựng hy sinh về quyền lợi cá nhân… 

 

 

Văn Hiến