Trên 6 nghìn tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào vùng khó

Trên 6 nghìn tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào vùng khó Đường bê tông đã đến tận các xóm, bản vùng sâu, vùng xa (Đường đi xóm Bản Chương, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai)

Đây là con số tỉnh đã huy động được trong 5 năm qua để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ các nguồn lực này, hàng trăm công trình bao gồm: giao thông, trường học, thủy lợi, điện, trạm y tế, nhà văn hóa, nước sinh hoạt… được đầu tư xây dựng mới.

Nhờ vậy, đã giúp 12 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Đặc biệt huyện Võ Nhai đã đủ điều kiện ra khỏi diện hưởng chính sách như huyện nghèo. Có 74 xã trong tổng số 113 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới (cao gấp gần 03 lần bình quân chung của cả nước cho vùng này)…

 

 

Kim Ngân