Phổ biến quy định mới, căn bản nhất về đầu tư công

Ngày 17-7, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư công cho trên 200 người là lãnh đạo, chuyên viên liên quan của các cơ quan, đơn vị, địa phương toàn tỉnh. Lớp do chuyên viên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp truyền đạt.

Các nội dung chính bao gồm: Khái niệm “vốn đầu tư công” theo Luật Đầu tư công năm 2019; chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư; phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; bổ sung quy định điều chỉnh chủ trương đầu tư, căn cứ để thẩm định nguồn vốn; lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công; nội dung cốt lõi của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019…

Ngoài lĩnh hội thông tin, những người tham dự lớp bồi dưỡng còn đặt nhiều câu hỏi, nêu các tình huống vướng mắc trong thực tế triển khai, thảo luận sôi nổi với chuyên viên.

Phương Điền