Cấp mới đăng ký kinh doanh cho 61 doanh nghiệp

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 61 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 242,54 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi 67 doanh nghiệp, cấp thành lập đơn vị trực thuộc 11 đơn vị, tạm ngừng hoạt động 56 doanh nghiệp, giải thể 14 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm báo cáo 6.121 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 77.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã quyết định chủ trương đầu tư cho 1 dự án mới với số vốn đăng ký 49,74 tỷ đồng, điều chỉnh thay đổi 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, tỉnh đã thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua tăng cường đối thoại, làm việc với các doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh theo từng ngành nghề.

Cùng với đó, tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; có chính sách ưu đãi đầu tư công khai, minh bạch với các nhà đầu tư; tập trung mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư…

Tùng Lâm