Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn và giai cấp công nhân

Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn và giai cấp công nhân Xây dựng chiến lược về công tác cán bộ công đoàn là một trong những nội dung được các cấp công đoàn quan tâm. Trong ảnh: Các cán bộ, đoàn viên công đoàn của tỉnh tham quan gian trưng bày giới thiệu sách về chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ảnh: Mai An

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn thật sự tâm đắc với 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, trong đó định hướng thứ 9 có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động của tổ chức công đoàn, đó là: “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Để tổ chức thực hiện được những định hướng trên, LĐLĐ tỉnh xin được đóng góp và đề xuất với Đảng một số giải pháp về tiếp tục quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng giai cấp công nhân vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng sự nghiệp đổi mới toàn diện, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế:

Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp là lực lượng quan trọng tham mưu giúp cấp ủy các cấp xây dựng được các chương trình hành động cụ thể nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Muốn xây dựng đội ngũ này có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa hồng, vừa chuyên, có uy tín, đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới, cùng với việc sớm ban hành nghị quyết, Đảng cần quan tâm xây dựng chiến lược về công tác cán bộ trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội nói chung và tổ chức công đoàn nói riêng.

Trong đó phải thực sự coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nhiệt tình, tâm huyết để bảo đảm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ công đoàn trong thời kỳ mới. Chỉ đạo việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới nội dung đào tạo theo hướng phù hợp và sát thực tiễn; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Tăng cường, chủ động tổ chức triển khai tập huấn ở các cấp công đoàn bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tập trung bồi dưỡng về kỹ năng và phương pháp tổ chức hoạt động công đoàn nhất là kỹ năng đối thoại, kỹ năng vận động, thuyết phục, kỹ năng thương lượng, kỹ năng tổ chức các sự kiện văn hóa trong công nhân, kỹ năng nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNLĐ, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ hàng năm. Qua đó, cần đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ thông qua kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính được giao của mỗi đơn vị, gắn giữa việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ với công tác thi đua khen thưởng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm chặt chẽ, khách quan, kịp thời.

Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đề nghị Đảng cần tổng kết đánh giá các nghị quyết đã ban hành trước đây, kịp thời đề ra các giải pháp để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu sắc. Chú trọng phát triển đội ngũ công nhân lao động cả về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng; trong đó Đảng nên có những chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ công nhân về tay nghề, tin học, ngoại ngữ để họ thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thời kỳ hội nhập. Bổ sung, sửa đổi, nâng cao tính khả thi các chính sách, pháp luật để cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Nhà nước nên dành nguồn tài chính nhất định cùng với việc khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế xây dựng nhà ở cho công nhân gắn với các thiết chế văn hóa khác như trường học, trạm y tế, khu vui chơi, sân thể thao… tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc tổ chức tốt các hội nghị đối thoại giữa chính quyền, người sử dụng lao động để quan tâm giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ngay từ các đơn vị, địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất tình hình lãn công, nghỉ việc. Tiếp trục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách nhằm tôn vinh thích đáng những người lao động giỏi trực tiếp sản xuất kinh doanh, những người có nhiều sáng kiến cải tiến nâng cao năng suất lao động, có nhiều cống hiến choi sự phát triển của các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Đảng tiếp tục nghiên cứu và sớm có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bán cổ phần cho công nhân để nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, chủ doanh nghiệp, công đoàn để giải quyết tranh chấp lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần vào sự phát triển bền vững của từng đơn vị, doanh nghiệp. Đảng cần sớm có Nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên là đoàn viên ưu tú, người lao động xuất sắc trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để không ngừng xây dựng Đảng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh