Thực hiện đúng quy định, nguyên tắc trong chuẩn bị, tổ chức đại hội

Thực hiện kế hoạch giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều 11-5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tại Huyện ủy Võ Nhai.

 

Báo cáo của Huyện ủy Võ Nhai cho thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, triển khai đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đến nay, Đảng bộ huyện có 9/34 tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, số còn lại tổ chức đại hội xong trước ngày 16-6. Bên cạnh những kết quả, có một số hạn chế được chỉ ra như: Công tác xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự của một số cấp ủy cơ sở còn chậm; dự thảo báo cáo chính trị của một số chi, đảng bộ dài, thiếu tính khái quát, chưa phân tích sâu nguyên nhân hạn chế yếu kém, giải pháp còn chung chung…

Sau phần giải trình, làm rõ một số vấn đề của Huyện ủy Võ Nhai, ý kiến của các thành viên trong Đoàn, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đánh giá: Công tác chuẩn bị đại hội, trọng tâm là xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp của Đảng bộ huyện Võ Nhai được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định; đã cụ thể hóa sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để phù hợp với tình hình địa phương; Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động triển khai giám sát các tổ chức đảng trực thuộc về công tác chuẩn bị đại hội. Đồng chí lưu ý Huyện ủy Võ Nhai trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, khi xây dựng báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành ngoài việc nêu bài học kinh nghiệm cần đề ra giải pháp khắc phục; cần xây dựng dự thảo Chương trình hành động trình đại hội; thực hiện đúng các quy định, nguyên tắc của Đảng trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội…

Trần Quyền