Tham mưu chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp

Tham mưu chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Thái Nguyên.

Chiều 1-6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 5 và 5 tháng đầu năm; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Từ đầu năm đến nay, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý là: Tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII, xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đại hội XIII; cơ bản hoàn thành 10 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương; công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp ủy các cấp; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với xây dựng vị trí việc làm tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ…

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục: Việc chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở ở một số địa phương còn hạn chế; quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ cần cải tiến hơn; tỷ lệ kết nạp đảng viên ở một số địa phương, đơn vị chưa đảm bảo theo lộ trình…

Các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc; mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đối với Thái Nguyên, báo cáo gửi Hội nghị nêu rõ, địa phương đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đặc biệt là ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giúp cơ sở triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ ngành Xây dựng Đảng. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành đại hội; dự kiến hoàn thành đại hội chi, đảng bộ cơ sở trong tháng 6-2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung đánh giá cán bộ đảm bảo thực chất, liên tục, đa chiều; xây dựng kế hoạch và rà soát chính trị nội bộ. Trong 5 tháng đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 32 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý…

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tập trung vào 9 nhóm giải pháp trọng tâm, đó là: Quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa XII; tham mưu hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm, thí điểm cấp trên trực tiếp cơ sở theo kế hoạch; tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các đề tài, đề án; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng…

Hồng Tâm