Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân Tổ chức đảng cơ sở thuộc Đảng bộ Công ty CP Gang thép Thái Nguyên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới ngay tại khuôn viên Công ty. Ảnh: P.T

Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trọng tâm là dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII, tôi đồng tình, nhất trí cao. Dự thảo Báo cáo đã được chuẩn bị chặt chẽ, công phu; kết cấu ngắn gọn, logic, khoa học.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ nét. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy vẫn còn có những khuyết điểm, hạn chế mà các nghị quyết của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Từ đó đã làm mất vai trò tiền phong, gương mẫu, sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và giảm sút lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chế độ ta.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII gồm 10 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, tôi nhất trí cao và xin nhấn mạnh các nội dung sau: Tiếp tục kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy soái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học nhân dân của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng...

Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh và tạo thêm niềm tin của nhân dân, trước hết phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên đã được quy định trong Điều lệ Đảng; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nói và làm theo nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, không để cho lợi ích cá nhân chi phối; chống lối sống chạy theo danh vọng, địa vị, giành giật lợi ích cho mình, lạm dụng quyền hạn, chức vụ, để chiếm đoạt của công; tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Về thi hành Điều lệ Đảng, tôi thấy sau Đại hội XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định, hướng dẫn tương đối đồng bộ, thống nhất, đã thực hiện trong toàn Đảng. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương và địa phương cơ bản đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng. Việc thi hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng đã bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội và Công an; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam  xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế, vướng mắc, bất cập mà Ban Chấp hành Trung ương đã đánh giá trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tôi nhất trí cao và xin nhấn mạnh một số nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Điều lệ Đảng của Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng có lúc chưa quyết liệt. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng có lúc chưa được quan tâm đúng mức (có nơi chưa thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành…). Cán bộ chuyên trách công tác xây dựng Đảng ở một số nơi chưa nắm vững Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương để tham mưu cho cấp ủy. Một số cấp ủy viên, đảng viên chưa chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng; còn vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên.

Nguyên tắc tập trung dân chủ có nơi, có lúc thực hiện chưa nghiêm, (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách có nơi còn hình thức) buông lỏng lãnh đạo, thậm chí còn vi phạm… Mặc dù Đảng đã ban hành quy chế chất vấn trong Đảng (Quyết định số 158-QĐ/TW ngày 12/5/2008 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng, Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 30/7/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện chất vấn của cấp ủy viên tại các kỳ họp của Ban chấp hành đảng bộ các cấp)  nhưng việc thực hiện còn diễn ra ở phạm vi hẹp và còn một số hạn chế  dẫn đến lạm quyền, độc đoán chuyên quyền, gia trưởng và vi phạm pháp luật.

Tôi cũng nhất trí, trên cơ sở tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, đề nghị Đại hội XIII của Đảng giữ nguyên Điều lệ Đảng hiện hành; giao Bộ Chính trị (khóa XIII) chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương và góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương (khóa XIII), làm cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới…

Đại tá Ngô Hồng TháiPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh,

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh