Suốt đời học tập, làm theo Bác

Suốt đời học tập, làm theo Bác

Đúng ngày này 130 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta ra đời. Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới. Cả cuộc đời Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, mang lại độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là di sản tinh thần vô giá cho toàn Đảng và dân tộc ta. Để tưởng nhớ công lao trời biển của Bác, cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày sinh của Người. Tất cả chúng ta đều nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, suốt đời học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bác Hồ là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sự nghiệp cách mạng vĩ đại cũng như tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Đối với Thái Nguyên, Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực. Từ cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đều thi đua làm những việc tốt, điều hay hưởng ứng cuộc vận động. Việc học tập, làm theo Bác được các địa phương triển khai đến cán bộ, đảng viên, nhân dân “như cơm ăn, nước uống hàng ngày”, trở thành một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến từng tổ chức cơ sở đảng, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên đều thấm nhuần tư tưởng của Người, tiên phong, gương mẫu trong các phong trào ở địa phương…

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự có sức hút mãnh liệt đối với mỗi chúng ta, dần trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống mỗi người dân. Trong cả cuộc đời, nếu mỗi ngày mỗi người trong chúng ta ai cũng tự giác học tập, làm theo Bác thì chính là chúng ta đang tự rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thiện bản thân.

Thái Nguyên