Cùng suy ngẫm:
Sàng lọc đảng viên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Muốn Đảng mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt; muốn vậy phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc, xử lý những đảng viên vi phạm, chống cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thà ít mà tốt còn hơn đông nhưng không mạnh, hữu danh vô thực…

Mới đây, ngày 28/01/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên (ĐV) và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (Chỉ thị 28-CT/TW).

Từ ngày thành lập đến nay, nhất là trong những năm đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm và đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng. Các cấp ủy đảng đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng ĐV. Những năm gần đây, số lượng ĐV kết nạp mới tăng nhanh, trình độ học vấn của ĐV mới kết nạp ngày càng cao. Cùng với việc rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng ĐV, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân.

Tuy nhiên, công tác kết nạp ĐV và rà soát, sàng lọc ĐV thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu, có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng. Việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng ĐV còn hình thức. Công tác rà soát, sàng lọc ĐV chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các tổ chức đảng. Còn một bộ phận ĐV thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyến hoá"; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng. Cá biệt, một số ĐV có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Những khuyết điểm, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Chỉ thị 28-CT/TW lần này, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ cơ bản, trong đó vấn đề nhận thức được đưa lên hàng đầu và khẳng định đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp uỷ, tổ chức đảng: Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ ĐV thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Cùng với vấn đề nâng cao nhận thức là các nhiệm vụ như: Chấn chỉnh công tác kết nạp ĐV, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục ĐV; thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc ĐV, kiên quyết đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, ĐV.

Chỉ thị 28-CT/TW cũng nhấn mạnh việc kết nạp ĐV và công nhận ĐV chính thức phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. ĐV mới kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có động cơ vào Đảng đúng đắn. Cấp ủy có thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp ĐV cao hơn quy định chung nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong công tác quản lý, giáo dục ĐV, Chỉ thị 28-CT/TW cũng đặt ra yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng học lý luận chính trị, học tập nghị quyết; khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng hoặc vụ lợi, cá nhân. Các chi bộ phải đảm bảo mọi ĐV đều được phân công công tác phù hợp.

Truớc mắt, từ nay đến ngày 19-5, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành rà soát đội ngũ ĐV. Qua đó, làm rõ những ĐV không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nuớc, thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp. Từ đó, chọn lọc đưa ra khỏi Đảng những ĐV không còn đủ tư cách; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại ĐV và rà soát sàng lọc đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Nâng cao chất lượng kết nạp ĐV, rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách ĐV ra khỏi Đảng là công việc quan trọng nhằm giúp Đảng làm trong sạch đội ngũ, tạo khối thống nhất, đoàn kết trong nội bộ Đảng, từ đó lãnh đạo đất nước phát triển. “Sàng lọc” ở đây chúng ta cần phải hiểu từ hai phía: Chuẩn bị kết nạp vào Đảng cũng phải sàng thật kỹ, làm thế nào đảm bảo khi kết nạp vào Đảng, quần chúng đó thực sự là quần chúng tiêu biểu, ưu tú; và khi kết nạp vào Đảng rồi cũng phải tiếp tục sàng lọc kỹ, nếu không đủ tư cách thì lọc ra để đảm bảo đúng chất lượng.

Bảo Hân