Thành ủy Sông Công:
Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Chiều 5-6, Thành ủy Sông Công đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho 157 đồng chí là cán bộ, đảng viên chủ chốt của Đảng bộ thành phố.

Theo đó, các đồng chí tham dự Hội nghị được thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; triển khai Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42-CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai…

Tiếp đó, các đại biểu nghe lãnh đạo thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm; triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 44 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

V.V