Đánh giá tiến độ triển khai một số dự án quan trọng

Ngày 18-7, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ khóa XXIV tổ chức Hội nghị lần thứ 55 đánh giá tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các công trình phụ trợ; kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 và cho ý kiến vào một số nội dung khác.

Đối với Dự án Xây dựng trụ sở làm việc, hiện nay, các công việc thi công đang được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan kiểm tra và nghiệm thu đúng, đủ theo quy định của Nhà nước. Đến nay, đã giải ngân toàn bộ giá trị vốn được giao với tổng trị giá gần 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn có một số khó khăn, nguồn vốn cân đối bố trí cho dự án còn hạn hẹp và chưa kịp thời; trời mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công…

Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện đã từng bước tạo ra được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như vùng chuyên canh sản xuất lương thực, vùng chè chất lượng cao, vùng sản xuất rau, quả, chăn nuôi tập trung; giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt tăng đều qua các năm. Sản lượng lương thực có hạt vượt trên 1.100 tấn so với mục tiêu đề ra; sản lượng chè búp tươi tăng gần 3.900 tấn so với năm 2015. Đến hết năm 2018, có 8/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 6 xã so với năm 2015…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác như: Báo cáo quá trình giải quyết sụt lún đất, nứt nhà, mất nước tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

 

Trang Nhi