Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đó là nội dung trọng tâm mà đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (BCĐ 35) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 17/9 (ảnh). Tham dự Hội nghị có các đồng chí là trưởng, phó các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc.

Theo đó, tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh về thành lập BCĐ 35 đối với cấp huyện và tương đương. Các đại biểu cũng trao đổi làm rõ những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, kinh phí hoạt động của BCĐ, tổ thư ký giúp việc BCĐ, nhóm cộng tác viên… Việc thành lập BCĐ 35, tổ thư ký giúp việc cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 20/9/2019.

Với việc kiện toàn, thành lập BCĐ 35 từ tỉnh đến huyện và tương đương nhằm tăng cường vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, chiêu bài chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hằng Nga